Ro’o Funu Japaun “JS Fuyuzuki” Vizita Timor-leste

Wptimmaster 12:24:45 OTL Internasional

DILI---Roo Forsa Auto-Defeza Marítima Japaun “JS FUYUZUKI”, segunda, (26/09) hala’o vizita mai Timor Leste, Vizita ne’e parte ida hosi amizade entre nasaun rua. 

Tuir komunikadu inpresa hosi Japaun nian hatete, roo Forsa Auto-Defeza Marítima Japaun “JS FUYUZUKI” hala’o visita mai iha Portu Dili hosi loron 26 to’o 28 fulan Setembru 2016.

Ro’o ne’e halo nia vizita mai Timor Leste hafoin fila hosi partisipa iha Ezercisiu KAKADU 2016, ezersisiu máritima multinasional ne’ebé  maka organiza hosi Austrália, ne’ebé  maka hala’o hosi loron 12 to’o 24 fulan setembru iha Darwin.

Roo “JS FUYUZUKI” nia visita mai portu Dili ne’e hanesan parte ida hosi operasaun defeza entre Japaun ho Timor-Leste, ne’eb’e mak akordadu entre Ministru Defeza nasaun rua ne’e durante Sr. Gen Nakatani, Ministru Defeza Japaun nian visita mai Timor-Leste iha Junhu tinan ne’e.

Ida ne’e hanesan visita primeiru ne’ebé maka hala’o hosi Roo Forsa Auto-Defeza Marítima Japaun mai Timor-Leste hanesan visita amizade ida,”haktuir Tenente Koronel Navio Orito.

Durante visita ne’e, iha eventu balun hanesan vizita kortézia ne’ebé maka sei halo hosi Komandante Kuniaki ORITO, Komandante “JS FUYUZUKI” nian ba Ministru Defeza no Komandante Geral F-FDTL, visita ba base naval Hera, tour publiku, resepsaun iha roo laran no interkambiu desportivu entre ofisiais sira hosi “JS FUYUZUKI” no F-FDTL.

Iha sorin seluk, Xefe estadu maior F-FDTL, Majór Jeneral Lere Anan Timur infroma, roo Roo Forsa Auto-Defeza Marítima Japaun “JS FUYUZUKI” mai vizita Timor-Leste hanesan parte ida hodi hametin liutan relasaun entre nasaun rua  liu-liu iha área defeza.

“Ohin ha’u simu vizita kortesia hosi komandante ro Japaun ninian, nia mai vizita ita ne’e hatudu katak ita iha koperasaun di’ak hodi servisu hamutuk ho Japaun,”informa Lere hafoin hasoru malu ho Tenente koronel Navio Ró Fuyuzuki iha Quartel Jeral Fatuhada Dili, Segunda, (26/09).

Lere hatete, nia agradese tebes ho vizita ida ne’e tanba nasaun jigante ne’e bele fahe esperiensia mai Timor Leste liu-liu kona-ba área defeza.

“Ohin ha’u haree sira ko’alia bahasa moos tinan lima sira iha formasaun ne’eb’e ke di’ak iha parte engeñaria ninian no parte mariña ninian no agora ita sei iha kadetis balun sei iha ne’ebá hodi hala’o sira nia formasaun durente tinan lima,”katak nia.

Alende ida ne’e mos Ministru Defeza, Cerilio Cristovão mos hatete, kona-ba koperasaun entre Forsa Defeza Japaun ho forsa Defeza Timor-Leste nian ne’e la’ós  agora maibé hahu desde TL alkansa nia independénsia iha tenpu Unamet nian ne’e sira haruka sira nia forsa mai hodi ajuda TL liu-liu iha komponente enjeñaria ne’e ate agora.

“Kuandu ita hare ita nia F-FDTL ne’e ita nia koperasaun ho sira ne’e metin lao to’o agora, ita hate ita nia tradutor sira ne’e hosi Kadeti sira ne’ebé  maka ita haruka ba tuir akademia militar nia iha Japaun durante tinan haat,”nia hatete.

Cerilio hatete, ho vizita sira hanesan ne’e di’ak liutan tanba hatudu katak ita nia relasaun bilateral liu-liu iha area defeza no mos forsa rua ne’e metin. (mj4)

Similar Post You May Like

Recent Post

Banner

Online Hits

  • Online: 9 / 261 Hits: 3263 / 1667054
  •