PR Taur Promulga OJE 2017

Wptimmaster 18:58:36 OTL Ekonomia

DILI—Prezidente Repúblika (PR) Taur Matan Ruak, Kuarta (28/12) aprova ona Orsamentu Jerál Estadu nian ba tinan 2017, ne’ebé akompaña ho mensajen ida hodi haruka ba Parlamentu Nasionál (PN).

Liu hosi karta komunikadu ne’ebé Diáriu  Timor Post asesu iha loron Kuarta, (28/12) ne’e katak, Prezidente Repúblika Taur Matan Ruak aprova ona Orsamentu Jeral ba tinan 2017 nian ne’ebé Parlamentu Nasionál (PN) apresenta ba Prezidente iha loron 14 fulan Dezembru semana kotuk liuba, no akompana ho mensajen Prezidente nian hodi haruka ba Parlamentu Nasionál.

Iha komunikadu ne’e hatete, Prezidente Repúblika fo hanoin fali ba avizu hirak ne’ebé halo ona durante tinan hirak nia laran relativamente nesesidade ida atu garante sustentabilidade hosi dezevolvimentu.

“Ita nia ekonomia ne’ebé sai instrumentu prinsipal hosi OJE, sei imposivel atu mantein ita nia dezenvolvimentu bazeia de’it ba despeza públiku ne’ebé finansiamentu hosi de’it Fundu Petróliu,” dehan PR Taur.

Nia hatete, ba tinan 2017 OJE halo estimasaun katak, Rendimentu Sustentavel estimativa sei dupla liu tan, no dehan kuaze rendimentu impostu tomak sei gasta hotu, ho potensial estragu maka’as ba joven sira nia futuru.

“Atu bele atrai investimentu estranjeiru, ne’ebé haforsa opsaun hirak ne’e, sei furak liu atu investe iha edukasaun ba ita nia tékniku, ba estabilidade hosi seitór justisa nian no ba hadia kondisaun moris ita nia sidadaun sira nian, duké antisipa investimentu públiku iha infra-estrutura bo’ot,”katak nia.

Prezidente mos bolu atensaun ba presiza prosedimentu ne’ebé rigor liutan iha konta públiku hirak, responsabliza adekuadamente ba montante hirak ne’ebé transfere hosi Fundu Autonomia hirak no rendimentu impostu hirak ne’ebé iha.

“Favor ba Estadu no la’ós  hosi entidade autonoma hirak, ba nesesidade atu garante kualidade hosi investimentu públiku, no mos garante kuliidade iha ekonomia hodi selu Estadu nia kompromisiu, razaun atu ratifika OJE 2016 nian,”nia informa.

Entertantu PR Taur mós fo nia mensajen ikus ba Parlamentu Nasionál kona-ba OJE, S.E. Prezidente Repúblika mos bolu atensaun sobre nesesidade atu garante kondisaun ba estabilidade iha eleisaun tinan oin mai iha debate kona-ba asuntu barak hirak ne’e, maibé sempre hanoin di’ak  ba ita nia nasaun joven ne’e. (mj1)

Similar Post You May Like

Recent Post

Banner

Online Hits

  • Online: 8 / 261 Hits: 3277 / 1667068
  •