Desportu

BLK Sai Patrosiniador ba Assalam FC

Turki Reis | Kuarta Feira, 10 Mei 2017 - 09:45:19 OTL | read: 3064

DILI-Klubu Assalam FC hetan previlejiu boot  tanba hetan tan patrosiniador hosi kompaña ekipamentus desportu internasional Beyond Limits Known (BLK) hosi Australia.

“Ohin ami asina akordu, Signifika agora ba oin Assalam hetan sponsorship hosi hosi BLK” deklara Prezidente Assalam FC, Hipolito Soares, ba Timor Post iha stadium Munisipal Dili, Tersa, (09/05).

“Hau orgullu, BLK hakarak servisu hamutuk ho klubu sira iha Timor”deklara Hipolito  hodi esplika Akordu ida ne’e katak assalam sei hetan fardamentu hosi BLK, sei koopera oinsa fó dezenhu ba BLK no halo kopia fardamentu Assalam nian bele tama iha merkadu online no loja sira BLK nian iha Timor.

BLK estabelese iha tinan  2011 iiha sidade Gold Coast.  Funda hosi  Kim Brant, funda iha tinan 1997 edifisiu iha  Helensvale, Queensland, Australia no kompana parseiru Esperança Timor Oan, Lda serví iha Oceania no United Arab Emirates.(ato)

 


Komentar Via Website : 0


Name

Email

CommentEnter the 6 code above)