Politika

MUTL Ameasa La Tuir Eleisaun Jerál 2017, PST Mobiliza Masa

Turki Reis | Tersa Feira, 13 Oktober 2015 - 11:04:16 OTL | read: 1108

DILI—Porta Voz Movimentu Universitáriu Timor Leste (MUTL), Faustinho Soares, afirma, sei organiza malu hodi la partisipa iha eleisaun jerál 2017, bainhira Parlamentu Nasionál la halo alterasaun ba lei pensaun vitalísia.

“Sé la halo alterasaun ba lei ne’e mak ami organiza malu sei latuir iha eleisaun jerál  iha tinan 2017 mai. Agora ami halo ona sosializasaun ba veteranus sira, Komite 12 Novembru, lider komunitáriu no ami nia ekipa balun tun tiha ona ba baze hodi halo sosializasaun ba ita nia povu sira konaba lei pensaun vitalísia,” hatete Faustinho ba Jornalista sira iha fatin demostrasaun, Fakuldade Ekonomia UNTL nia oin, Segunda (12/10).

Manifestasaun ne’ebé agora sira hala’o sei la para too toba de’it iha fatin ne’eba hodi hein too Parlamentu Nasionál ho konsiénsia altera lei ne’ebé tuir sira benefisia de’it grupu elit sira.

“Ami nia asasun ne’e sei lapara, laiha resposta ami sei toba iha ne’e,” afirma Faustinho.

Nia hatete, sira mós fahe ona panfletu ba iha terminál sira atu nune’e komunidade sira mós bele asesu ba informasaun sira ne’ebé mak estudante sira halo durante loron barak nia laran, tanba problema ida ne’e, problema boot ba ema hotu-hotu.

“Fatin ida ne’e sai palku polítiku universitáriu nian atu nune’e ami fó sai informasaun ba públiku takak, problema nasionál ne’ebé mak akontese iha ita nia rai nune’e,” dehan Faustinho.

Manifestasaun Popular

Relasiona ho kestaun ne’e, Sosiedade Sivil fó apoiu tomak ba ezijénsia MUTL nian ne’ebé mak sei halo manifestasaun popular kontra pensaun vitalísia, bainhira Parlamentu Nasional (PN) la altera lei ne’e iha tempu badak.

“Ami prontu apoiu ba asaun ida ne’e tanba ami halo advokásia ba lei ida ne’e kleur tiha ona, dezde uluk liuhosi análiza. Ha’u hanoin asaun popular ne’e halo ona tanba Prezidente Repúblika (Taur matan Ruak) mós ko’alia ona,” afirma Diretór  ezekutivu FONGTIL, Arsenio Pereira ba Timor Post iha nia kna’ar fatin edifísiu FONGTIL Caicoli-Dili, Segunda, (12/10).

          Nia hatutan, sosiedade sivil halo ona aktividade oi-oin liu hosi peskiza, liu hosi análiza ba lei pensaun vitalísia nune’e liu hosi aktividade hanesan halo tolk sow, seminario no halo asaun públiku mós sosiedade sivil halo ona tanba ne’e, sosiedade sivil fó apoiu tomak.

          Tuir nia, durante ne’e ema hotu-hotu preokupa ba lei pensaun vitalísia tanba ne’e povu tomak, estudante, sosiedade sivil inklui xefe estadu rasik mós ko’alia kona-ba lei refere para altera maibé  PN rasik la rona no la halo alterasaun.

          Nia hatutan liu hosi asaun manifestasaun popular mak ema hotu sei involve hodi nune’e bele fó presaun ba PN para halo alterasaun ba lei refere.

          Diretór  ezekutivu FONGIL husu ba PN tenki fó resposta ida ida ba públiku sobre agenda diskusaun ba lei pensaun vitalísia hodi nune’e públiku labele kestiona maka’as, se PN la preokupa ho ezijénsia  públiku ne’e presiza halo manifestasaun popular hodi nune’e bele fó presaun ba PN.

          “Minimu tenki iha resposta hosi Parlamentu Nasional para depois públiku hatene katak Parlamentu Nasional tau ona agenda ba revizaun lei pensaun vitalísia,” dehan nia.

Deputadu Dada Tempu

Nune’e mos Diretór Luta Hamutuk, Mericio Akara afirma, deputadu sira nia ego maka’as tebes hodi dada tempu benefisia sira nia interese.

“Ne’e mak dada ba oituan para tempu to’o para sira bele simu pensaun vitalísia, ha’u hanoin tempu to’o ona para ona, la’ós  estudante sira nia hakarak de’it, hosi Prezidente Repúblika mós husu altera lei ne’e, maibé sira (deputadu) sira hakarak hetan mós benefisiu,” Akara informa ba Timor Post, iha Palapaso, Segunda (12/10).

Akara konsidera pensaun vitalísia ne’e la justu no halo eis membru governu no deputadu sira ne’ebé idade sei produtivu hela baruk ten, tanba bele tu’ur iha uma de’it bele simu osan.

“Ema hotu hatene katak, ne’e sai beban ba Orsamentu Jerál Estadu aban bainrua nian, ne’ebé tenke halo revizaun, la’ós  atu hasai hotu maibé minimu reduz 50% ba kraik. Pensium ne’e bele nafatin, tenke redus, bele mós pensaun vitalísia bele aplika ba katuas sira ne’ebé uluk luta iha ai-laran hanesan katuas Lere, Xanana, Taur Matan Ruak, katuas Alkatiri, ema sira ne’e mak funda rai iha ne’e,” Akara fó alternativu.

Maski Prezidente Parlamentu Nasionál ladu’un konkorda ho manifestasaun ne’ebé organiza hosi estudante sira, Akara konsidera Vicente ladu’un kontrola nia emosaun rasik.

“Nia nervozu ne’e, nia bele ko’alia de’it, nia sei la tahan forsa maioria nia hakarak, nia sei la tahan intelektual, sosiedade sivíl, Prezidente da Repúblika nia ejizensia inklui Deputadu FRETILIN sira atu halo ona revizaun,”hatete Mericio Akara.

          Tuir loloos, Akara dehan, osan balun hosi pensaun vitalísia ne’e tenke investe ba povu ki’ak sira, ne’ebé loloos ne’e tenke hetan atensaun seriu hosi estadu.

Tanba tuir nia, orsamentu ne’ebé gasta ba pensaun vitalísia gasta osan saugate ba idade produtivu.

 

Mobiliza Masa

Entretantu, III Vise Prezidente Partisu Sosialista Demokrata (PST), Tama Laka Akita, afirma, nia parte preparadu ona mobeliza masa atu tun ba hala’o demostrasaun kontra lei pensaun vitalísia.  (fer/lj15/dgx/vas/lj8)


Komentar Via Website : 1
Obat Tradisional Alami Diabetes Melitus
13 Oktober 2015 - 14:33:51 OTL
PERCAYA DIRI ||

Obat Serba Guna alias Multi Khasiat >> http://goo.gl/3xjdCE
Obat Maag >> http://obatmaag97.blogspot.com/
Pengobatan Alami Melancarkan Sirkulasi Darah ke Otak >> http://goo.gl/7KuKGM
Cara Ampuh Mengatasi Sulit Orgasme >> http://goo.gl/Hnp5QK
Obat Tradisional Campak untuk Semua Umur >> http://goo.gl/K1bxAT
Pengobatan Alami Batu Empedu tanpa Operasi >> http://goo.gl/McXEkt
Obat Tradisional Influenza untuk Semua Kalangan >> http://goo.gl/t8q8rB
Pengobatan Alami Epilepsi secara Tradisional >> http://goo.gl/Uf5v3S
Ramuan Obat Maag >> http://goo.gl/PY1NV9
Obat Tradisional Penyakit Lupus yang Alami >> http://goo.gl/XtuYf5
Pengobatan Alami Diabetes paling Ampuh >> http://goo.gl/1xi7iC
Obat Tradisional Varikokel paling Alami >> http://goo.gl/odGifZ
http://obatliveralami.com
Apote k Gold G>> http://apotekjellygamatgold.com/
FirstPrev 1 NextLast


Name

Email

CommentEnter the 6 code above)